Bilgiye güvenilir kaynaklardan ve hızlı ulaşılan, çağdaş toplumun ve bilimin gerektirdiği teknolojik donanımlara sahip, bireysel farklılıkların önemli olduğu ortamlarda; 

 • Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve bir üst öğrenime hazırlamak,
 • Öğrencilerimize, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin; millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini, bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizi; kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan; kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,
 • Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine, millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimize bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,
 • Öğrencilerimize; toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri kazandırmak; sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerimizi; kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğrencilerimizin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, onlara meslekleri tanıtmak ve seçecekleri mesleğe uygun okullara ve kurumlara yöneltmek,
 • Öğrencilerimizin derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri, sosyal-kültürel faaliyetleri ve kulüp çalışmalarıyla kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencileri; ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğrencilerimize; doğayı tanıma, sevme ve koruma bilinci kazandırmak,
 • Öğrencilerimize bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntemlerini öğretmek,
 • Öğrencilerimizi; bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,
 • Öğrencilerimizin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, üretici güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimizin kişisel ve toplumsal araç-gereçleri, bilgi kaynaklarını ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin anadil duyarlılığını geliştirmek, onlara anadillerinin dışında farklı dillerin de varlığını hissettirmek ve bu dilde iletişim kurabilmelerini sağlamak, öğrencilerimizde yabancı dil bilinci ve duyarlılığını yerleştirip geliştirmek,
 • Öğrencilerimize, yabancı dilleri zevkli bir şekilde ve doğru yöntemlerle öğrenmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmak, yeni kültürlerin kapılarını aralamak ve böylece dünyaya bakış açılarını geliştirmektir.

Yetiştirdiğimiz dürüst, ilkeli, yaratıcı, özgür düşünen, hayata karşı duyarlı, bilgili ve bilimin önderliğinden ayrılmayan, her ortamda kendini doğru ve güzel ifade edebilen, okuyan, sorgulayan,Atatürkçü ve Cumhuriyet’in takipçisi gençlerle Türkiye’nin önde gelen okulları arasında yer almaktır.